Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Syndo Health en een gebruiker van Diensten voor ambulante telemonitoring en self care support (hierna: “de Overeenkomst”) en maken integraal deel uit van de Overeenkomst.
1.2. De gebruiker gaat door het afsluiten van de Overeenkomst of door louter gebruik van de App akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3. Syndo Health heeft het recht om de algemene voorwaarden steeds te wijzigen zonder dat dit op zich kan leiden tot schadevergoeding of aansprakelijkheid van Syndo Health. Iedere wijziging in de algemene voorwaarden is bindend voor de gebruiker nadat de gebruiker hiervan kennis heeft kunnen nemen en voor zover de gebruiker zich niet tegen de wijziging heeft verzet binnen twee weken na kennisname van de wijziging of binnen twee weken na de mogelijkheid tot verzet tegen de wijziging.
1.4. De Overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden en inclusief de bij de Overeenkomst gevoegde Privacyverklaring, vormt de volledige overeenkomst tussen Syndo Health en de gebruiker met betrekking tot de Diensten en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, bepalingen of afspraken.
1.5. Bij het gebruik van de Diensten kunnen algemene voorwaarden van derden van toepassing zijn. Syndo Health is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aard van de Diensten

2.1. De Diensten, zoals deze in de Overeenkomst en verder in deze algemene voorwaarden worden beschreven, worden geleverd aan de gebruiker zonder voorschrift van een arts.

De Diensten van Syndo Health zijn géén medische diensten en vervangen de arts of de andere zorgverstrekkers van de gebruiker niet. De Diensten zijn enkel een hulpmiddel voor de gebruiker om hem/haar zelf zijn gezondheidstoestand en medicatiegebruik te laten opvolgen en om desgevallend aanpassingen in zijn/haar levensstijl te maken.

2.2. Syndo Health verstrekt voorafgaand de nodige documentatie en toelichting aan de gebruiker om gebruik te kunnen maken van de Diensten.
2.3. Om gebruik te maken van de Diensten dient de gebruiker een beveiligde onlineapplicatie voor gegevensverwerking (“de App”) te installeren op zijn mobiele apparaat, zoals zijn smartphone, volgens de instructies van Syndo Health, en dient hij een gebruikersprofiel (“account”) aan te maken via de App.

Teneinde de App te kunnen installeren en gebruiken is de gebruiker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat zijn mobiele apparaat internetverbinding heeft en voldoet aan de minimale systeemvereisten van de App, zoals aangegeven bij het installatieproces. De gebruiker dient de App te gebruiken conform de instructies en voorts zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.De gebruiker is bovendien zelf verantwoordelijk om juiste en volledige gezondheidsinformatie (bv. medicatiegebruik) te bezorgen aan Syndo Health wanneer hierom wordt gevraagd. Zonder deze informatie kan de App niet correct functioneren en kan de overige dienstverlening door Syndo Health niet correct verlopen.Vervolgens stelt Syndo Health voorafgaand aan de start van de metingen een standaardprotocol in gebaseerd op de meest recente EU-richtlijnen (van de Eruopese Cardiologische Vereniging). Op basis van dit protocol, de gezondheidsinformatie verstrekt door de gebruiker en de meetresultaten bedoeld in artikel 2.4. wordt bepaald welke metingen als afwijkend moeten worden meegedeeld (hierna: “alerts”). Syndo Health kan het protocol tijdens het gebruik van de Diensten wijzigen indien nodig voor een correcte dienstverlening.

2.4. Teneinde de Diensten te kunnen gebruiken, dient de gebruiker met de meetinstrumenten zelf metingen uit te voeren volgens de instructies geleverd bij de meetinstrumenten en volgens de instructies van de coach van Syndo Health. De gebruiker dient de meetinstrumenten daarbij te gebruiken conform de instructies en voorts zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.

Zodra de meetinstrumenten in het bezit zijn van de gebruiker is de gebruiker aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de meetinstrumenten tenzij de gebruiker kan bewijzen dat hij de meetinstrumenten conform de instructies en normaal heeft gebruikt.Indien de gebruiker heeft gekozen om de meetinstrumenten éénmalig aan te kopen in plaats van te huren, dan geniet de gebruiker op deze meetinstrumenten de wettelijke garantie voor gebreken die niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, die reeds bestonden op het moment van de levering en die zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In geval de gebruiker dergelijk gebrek vaststelt, dient de gebruiker -om recht te hebben op herstelling of vervanging van het meetinstrument- Syndo Health van het gebrek in kennis te stellen binnen een termijn van twee maanden vanaf de vaststelling door de gebruiker. 

2.5. Syndo Health geeft aan de behandelende arts(en) en andere betrokken zorgverstrekkers van de gebruiker rechtstreeks toegang tot de meetresultaten via een beveiligde onlineverbinding met de App (het “dashboard”).

Alvorens de Diensten te kunnen gebruiken, dient de behandelende arts van de gebruiker voorafgaand aan de start van de metingen een protocol op te stellen waarin wordt bepaald welke metingen als afwijkend aan de arts moeten worden meegedeeld (hierna: “alerts”) en hoe de coach van Syndo Health met deze metingen zal omgaan. De arts kan het protocol tijdens het gebruik van de Diensten wijzigen.

2.6. Syndo Health wijst een coach toe aan de gebruiker. Deze coach heeft rechtstreekse toegang tot de meetresultaten. De coach volgt deze meetresultaten op. Indien de coach meetresultaten vaststelt die overeenkomstig het protocol afwijkend zijn (alerts), handelt de coach als volgt:
  • eerst contacteert de coach de gebruiker om te vragen om de meting opnieuw uit te voeren teneinde false positives te vermijden;
  • indien ook de nieuwe meting afwijkend blijft of indien de meting niet opnieuw wordt uitgevoerd, meldt de coach dit aan de gebruiker en vraagt hij/zij desgevallend de gebruiker om zich te wenden tot een arts of ziekenhuis. De gebruiker dient zelf zijn arts te contacteren of zich aan te bieden bij een ziekenhuis indien de coach hem/haar op de hoogte brengt van een alert. Syndo Health zal niet zelf een arts of ziekenhuis contacteren in geval van een alert.

De coach is geen arts en zal zelf de meetresultaten nooit medisch interpreteren of zelf geen inschatting maken inzake urgentie of medische noden.De coach van Syndo Health volgt de meetresultaten enkel op tijdens de kantooruren van Syndo Health. Buiten de kantooruren/Tijdens de weekends wordt de opvolging van de meetresultaten door de coach overgenomen door een onderaannemer van Syndo Health, zoals een call center of een thuisverpleegkundige. Bij dringende medische vragen of problemen dient de gebruiker steeds zelf zo snel mogelijk een arts te contacteren of zich aan te bieden bij een ziekenhuis. Zoals bepaald in dit artikel biedt Syndo Health géén permanente monitoring in real-time en kan het niet altijd meteen de gebruiker waarschuwen.

2.7. Syndo Health heeft het recht om steeds wijzigingen aan te brengen aan de Diensten -waaronder software- en hardware-aanpassingen of vervanging van coaches of onderaannemers- zonder dat deze wijzigingen zullen raken aan de essentie van de Diensten. Deze wijzigingen geven geen recht aan de gebruiker tot schadevergoeding, opschorting of beëindiging van de Overeenkomst, onverminderd artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
2.8. De Diensten van Syndo Health worden niet aangeboden of geleverd aan personen onder 18 jaar.

Artikel 3. Proefperiode

3.1. De gebruiker heeft recht op een proefperiode van dertig dagen. De proefperiode start zodra de gebruiker toegang heeft tot de applicatie.
3.2. Gedurende de termijn van de proefperiode dient er geen Prijs te worden betaald. De meetinstrumenten blijven gedurende de proefperiode te allen tijde eigendom van Syndo Health.
3.3. Vóór het einde van de proefperiode dient de gebruiker schriftelijk aan Syndo Health kennis te geven van zijn herroeping van de Overeenkomst indien hij/zij het gebruik van de Diensten niet wenst verder te zetten. In geval van herroeping zal er geen Prijs verschuldigd zijn en is artikel 8.8. van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien de herroeping niet geschiedt vóór het einde van de proefperiode dan bevestigt de gebruiker de Overeenkomst en wordt de Prijs voor het verdere gebruik van de Diensten na de proefperiode opeisbaar. Het verdere gebruik van de Diensten na de proefperiode is onderworpen aan de betalingsvoorwaarden bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.Indien de gebruiker heeft gekozen om de meetinstrumenten éénmalig aan te kopen in plaats van te huren, dan komt de koopovereenkomst met betrekking tot deze meetinstrumenten tot stand zodra de Overeenkomst niet werd herroepen vóór het einde van de proefperiode. De koopprijs wordt dan onmiddellijk opeisbaar. Het eigendomsrecht van de meetinstrumenten gaat evenwel pas over van Syndo Health naar de gebruiker nadat de volledig koopprijs van de meetinstrumenten werd voldaan.

Artikel 4. Prijs en betalingsvoorwaarden

4.1. Onverminderd artikel 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd overige andersluidende bepalingen in de Overeenskomst, verbindt de gebruiker zich ertoe om, in ruil voor de mogelijkheid om tijdens de duur van de Overeenkomst gebruik te kunnen maken van de Diensten, tijdig en correct aan Syndo Health de Prijs te betalen. De gebruiker ontvangt 14 dagen voorafgaand aan de betalingsdatum een factuur met het verschuldigde bedrag van de Prijs.
4.2. De Prijs voor de Diensten dient rechtstreeks betaald te worden aan Syndo Health. Betaling door de gebruiker aan enige derde stelt de gebruiker niet vrij van zijn betalingsverbintenis ten aanzien van Sydo Health.
4.3. De Prijs dient aan Syndo Health betaald te worden via bankdomiciliëring. De gebruiker dient hiertoe aan Syndo Health een mandaat te geven via een apart formulier afgeleverd door Syndo Health.
4.4. Syndo Health heeft het recht de Prijs voor de niet geleverde Diensten tijdens de duur van de Overeenkomst te herzien. Syndo Health zal de gebruiker in kennis stellen van de prijsherziening één maand alvorens de prijsherziening van kracht wordt. Indien de gebruiker zich vóór het einde van die maand schriftelijk heeft verzet tegen de prijsherziening dan is deze herziening niet bindend ten aanzien van die gebruiker.

Syndo Health kan evenwel steeds de Prijs jaarlijks indexeren zonder dat de gebruiker zich hiertegen kan verzetten en zonder dat deze indexering aan de gebruiker een recht geeft op schadevergoeding, opschorting of beëindiging van de Overeenkomst. De Prijs wordt geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van de maand waarin de Overeenkomst tussen Syndo Health en de gebruiker werd afgesloten.

4.5. Bij laattijdige of foutieve betaling heeft Syndo Health het recht om na twee schriftelijke ingebrekestellingen haar Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, waaronder het blokkeren van de App, tot volledige betaling van de achterstallige Prijs, en dit onverminderd 8 van deze algemene voorwaarden.

Bij laattijdige betaling zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling laattijdigheidsintresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet.

Artikel 5. Privacy

5.1. Syndo Health is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker overeenkomstig de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en staat derhalve in voor een rechtmatige, transparante en veilige verwerking van persoonsgegevens. Syndo Health treedt ten aanzien van de gebruiker op als centraal contactpunt voor verzoeken, vragen of klachten over de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker in verband met de Diensten.
5.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker kan Syndo Health een beroep doen op onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken voor en in opdracht van Syndo Health. Met elk van deze onderaannemers heeft Syndo Health een overeenkomst afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven en niet worden aangewend voor doeleinden die niet door Syndo Health zijn toegelaten. Indien deze onderaannemers hun verplichtingen uit deze overeenkomst en uit de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming niet nakomen, kan de gebruiker Syndo Health hiervoor aanspreken, tenzij Syndo Health bewijst dat het op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
5.3. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring van Syndo Health via een papieren versie of elektronisch via de App of via de website van Syndo Health, en is op de hoogte van de aard en doeleinden van de gegevensverwerkingen door Syndo Health, van de mogelijke doorgiften van zijn persoonsgegevens aan derden en van en zijn rechten betreffende deze verwerkingen, zoals beschreven in de Privacyverklaring.
5.4. Voor de uitvoering van de Overeenkomst zal Syndo Health onder meer gezondheidsgegevens van de gebruiker verwerken. De gebruiker dient zijn toestemming tot deze verwerking te geven alvorens de Diensten geleverd kunnen worden. Syndo Health behoudt zich het recht voor om de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang zij niet beschikt over deze toestemming, onverminderd de beëindigingsmogelijkheden voorzien in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom en licenties

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten of de Overeenkomst met de gebruiker berusten uitsluitend bij Syndo Health of haar licentiegever. Intellectuele eigendomsrechten zijn alle nu bekende of later bijkomende intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Diensten van Syndo Health, waaronder octrooien of patenten, auteursrechten op onder meer documenten en softwareprogramma’s, merken en rechten ten aanzien van het ontwerp, evenals alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten in elk rechtsgebied wereldwijd.

De gebruiker of zijn rechtsverkrijgers zullen deze intellectuele eigendomsrechten eerbiedigen en zullen geen activiteiten ontplooien die deze intellectuele eigendomsrechten aantasten of in gevaar brengen. Niets in de contractuele verhouding met de gebruiker leidt ertoe dat de intellectuele eigendomsrechten van Syndo Health worden overgedragen aan de gebruiker.

6.2. Syndo Health geeft aan de gebruiker voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet overdraagbare licentie om gebruik te maken van de Diensten uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden), met eventuele bijkomende schriftelijke instructies van Syndo Health en met alle geldende regelgeving.

De gebruiker mag de Diensten niet aanpassen of veranderen en mag ze niet aanwenden voor eigen commerciële doeleinden

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Voor zover toegelaten door de wet kan Syndo Health enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks het gevolg is van de niet-naleving van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst. Syndo Health kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals gederfde inkomsten, schade aan derden, verstoring van de planning of toename van algemene kosten.

Voor zover toegelaten door de wet kan de aansprakelijkheid van Syndo Health bovendien het bedrag waarvoor Syndo Health verzekerd is niet overschrijden.

7.2. Syndo Health kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van fouten van derden, waaronder maar niet beperkt tot fouten van een arts of het ziekenhuis van de gebruiker.
7.3. Syndo Health kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van schendingen van de verbintenissen van de gebruiker of andere fouten van de gebruiker, waaronder ongeoorloofd gebruik van de App of meetinstrumenten, aanpassingen van de App of meetinstrumenten (of delen ervan) door de gebruiker of door derde partijen, de tekortkoming om de recentste versie van de App te gebruiken die aan de gebruiker ter beschikking gesteld werd, het gebruik van de App in combinatie met producten of diensten die niet eigen zijn aan Syndo Health, of het verstrekken van onjuiste, onvolledige, onvoldoende of geen (gezondheids)informatie aan Syndo Health. De gebruiker vrijwaart Syndo Health tegen alle vorderingen en alle schade ten gevolge van fouten of schendingen door de gebruiker van zijn verbintenissen in deze Overeenkomst.
7.4. Syndo Health kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die geheel buiten zijn wil het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt hier onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming evenwel limitatief is: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij een partij hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen, uitzonderlijke verkeershinder en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, ernstige ziekte, devaluatie, overstromingen en stormen, natuurrampen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijving van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
7.5. Syndo Health biedt geen enkele andere schriftelijke of mondelinge garantie met betrekking tot haar Diensten dan deze die expliciet bepaald zijn in de Overeenkomst.
7.6. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Syndo Health, zoals bepaald in dit artikel, gelden eveneens in het voordeel van de personeelsleden van Syndo Health en van de dochterondernemingen en onderaannemingen van Syndo Health die onder de Overeenkomst vallen, voor zover wettelijk toegelaten.

Artikel 8. Duur, opschorting en beëindiging

8.1. De Overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door de gebruiker.
8.2. Elke partij kan, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn, de uitvoering of naleving van haar verbintenissen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien zij tot de uitvoering of naleving geheel buiten haar wil verhinderd is door overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden. De door overmacht getroffen partij dient de andere partij wel zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de overmacht en van de geschatte duur daarvan.
8.3. Elke partij kan de uitvoering of naleving van haar verbintenissen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten onmiddellijk na schriftelijke ingebrekestelling indien de andere partij haar verbintenissen uit deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk uitvoert of naleeft, zonder dat de opschortende partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De opschorting dient evenredig te zijn aan de niet-uitvoering of niet-naleving en geldt onverminderd het recht op schadevergoeding van de opschortende partij en onverminderd het recht uit dit artikel om de Overeenkomst te beëindigen.
8.4. Elke partij kan de Overeenkomst bij een tekortkoming aan de verbintenissen van de andere partij beëindigen. De beëindigende partij dient hiervoor de tekortkomende partij schriftelijk in gebreke te stellen. Vanaf de dag na de schriftelijke ingebrekestelling heeft de tekortkomende partij een termijn 15 dagen om de tekortkoming te doen ophouden. Indien de tekortkoming voortduurt na deze termijn van 15 dagen dan is de Overeenkomst beëindigd vanaf het verlopen van deze termijn. Deze beëindigingswijze geldt onverminderd het recht op schadevergoeding van de beëindigende partij en onverminderd het recht uit artikel 8.2. om de Overeenkomst op te schorten.
8.5. Elke partij kan de Overeenkomst op ieder ogenblik, zonder motivering en zonder enige vergoeding beëindigen op voorwaarde dat ze een opzeggingstermijn van één maand respecteert. De opzegging moet per aangetekend schrijven aan de andere partij betekend worden. De opzeggingstermijn gaat in de derde werkdag na de datum van het aangetekend schrijven.
8.6. Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder ogenblik in wederzijdse overeenstemming beëindigen.
8.7. De Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd wanneer Syndo Health in vereffening wordt gesteld of failliet wordt verklaard of wanneer de gebruiker overlijdt.
8.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst door één van partijen vervalt iedere gebruikslicentie op de Diensten van Syndo Health; zal de gebruiker geen toegang meer hebben tot de App; zullen er geen metingen meer worden opgevolgd door de coach; en zal de gebruiker de meetinstrumenten, behoudens in geval van aankoop van de meetinstrumenten door de gebruiker of bij schenking van de meetinstrumenten aan de gebruiker, terugzenden aan Syndo Health volgens de instructies van Syndo Health, en dit onverminderd het recht van Syndo Health op voldoening van achterstallige betalingen door de gebruiker en onverminderd het recht van een partij op schadevergoeding.

De terugzendingskosten zijn ten laste van de gebruiker indien de Overeenkomst beëindigd wordt door Syndo Health op grond van artikel 8.4. of door de gebruiker ongeacht de beëindigingswijze.

Artikel 9. Algemene clausules

9.1. Indien een kennisgeving in het kader van de Overeenkomst schriftelijk dient te gebeuren, en behoudens andersluidende bepaling, dan kan aan deze vereiste voldaan worden via zowel een papieren geschrift, als een elektronisch geschrift, met inbegrip van e-mail en acties vanwege een partij in de App.
9.2. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst brengt op generlei wijze de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst in het gedrang. In voorkomend geval van nietigheid zal de betreffende bepaling, indien mogelijk, van rechtswege vervangen worden door een bepaling die zo min mogelijk verschilt van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling, maar die wel geldig en uitvoerbaar is, onverminderd het recht van Syndo Health uit artikel 1.3. van de Overeenkomst.
9.3. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel.

Artikel 10. Support en vragen

Voor support in verband met de Diensten of overige vragen kan de gebruiker contact opnemen met: Syndo Health NVChaussée de Gand 14341082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel) E-mail: info@syndo.be

België

Contacteer Ons

Gentse Steenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem

info@syndo.be

Hoofdzetel

Syndo Health

Volg ons

Sociale Media

We kijken er alvast naar uit om je te helpen met een gerust HART van het leven te genieten. We helpen je graag verder op een van onze digitale kanalen.